Teşvik Belgesi Başvuru Süreci
2015-04-16 21:08:07

 

Teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili başvurular, teşvik belgesi başvurusunu değerlendiren ilgili kuruma yapılacaktır. Başvurular, Teşvik Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılacaktır.
Ancak devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dışındaki teşvik belgesi iptali işlemlerine ilişkin başvurular ile yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli konusundaki talepler 'Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak sonuçlandırılacaktır.

  • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı başvuru dilekçesi,
  • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi,
  • Tebliğ ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri,
  • Bakanlığa yapılacak başvurularda 400 TL'nin, yerel birimlere yapılacak başvurularda ise 300 TL'nin Bakanlık hesabına, 100 TL'nin ilgili yerel birim (Kalkınma Ajansı) hesabına yatırıldığına dair belge,
  • Yatırımcı firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği,
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere; Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı,
  • Yatırım türüne göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı' veya 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı' veya karara ilişkin yazı,
  • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen bilgi ve belgeler,
  • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında stratejik yatırımlar için aranan kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu,
  • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.